โปรโมชั่น ! ส่งออกไปยัง ทวีป อเมริกาใต้

  • BUENOS AIRES , ARGENTINA 55 USD / m3  ใช้เวลา 55 วัน
  • MANZANILLO , MEXICO 55 USD / m3 ใช้เวลา 55 วัน
  • CALLAO , PERU 45 USD / m3  ใช้เวลา 45 วัน