200 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เท่านั้น!!
        การเดินทาง: 30 – 35 วัน
        (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในประเทศไทยและประเทศปลายทาง)