***ราคาดังกล่าวครอบคลุมในรูปแบบ Door to Door Services  (บริการแพ็คสินค้า,เอกสารจัดส่ง,เคลียพิธีการศุลกากรขาออก,เคลียพิธีการศุลกากรนำเข้า,ภาษีนำเข้า,ภาษีมูลค่าเพิ่ม)