เราให้บริการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเราสามารถทำพิธีการศุลกากรเพื่อผ่านแดนได้

เส้นทางที่ให้บริการขนส่งผ่านแดน

ไทย <—–> กัมพูชา (ทั้งนำเข้าและส่งออก)

ไทย <—–> เมียนมาร์ (ทั้งนำเข้าและส่งออก)

ไทย <—–> ลาว (ทั้งนำเข้าและส่งออก)

อีกทั้งเรายังมีบริการขนส่งแบบ Door to Door อีกด้วย